Privacybeleid

Bedankt voor je bezoek aan onze website en voor je interesse in onze diensten. Voor aklamio GmbH (hierna ook “Aklamio”, “wij”, “ons”, “onze”) is de bescherming en vertrouwelijkheid van je gegevens zeer belangrijk.

In deze privacyverklaring informeren wij je over het type, de omvang, het doel, de ontvanger en de rechtsgrondslag van de verwerking van de persoonsgegevens in verband met onze diensten (hierna gezamenlijk aangeduid als “diensten”), die wij aanbieden op www.aklamio.com of andere websites, de Aklamio Cashbar of andere apps (hierna gezamenlijk aangeduid als de “platformen”) die dit privacybeleid bevatten. Verder informeren wij je over je rechten.

Persoonsgegevens zijn alle informatie-elementen betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (art. 4, lid 1, van de EU-Algemene verordening gegevensbescherming (hierna “AVG” genoemd)). Dit omvat informatie zoals je naam, e-mailadres, postadres of telefoonnummer. Informatie die niet direct verband houdt met je identiteit, zoals anonieme gegevens van het internetverkeer (bijv. het aantal bezoeken aan een website), is hier niet opgenomen.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

De verantwoordelijke persoon in de zin van de AVG en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de EU-lidstaten en andere gegevensbeschermingsvoorschriften is:

aklamio GmbH
Hauptstraße 27-29
Haus 9 (Neubau) Aufgang N
10827 Berlijn, Duitsland
Telefoon: +44 (0) 2080 689 760
E-mail: contact@aklamio.com

2. Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming

Je kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via de volgende contactgegevens:

PROLIANCE GmbH datenschutzexperte.de
Leopoldstr. 21
80802 München, Duitsland
E-mail: datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

3. Algemene informatie over gegevensverwerking

3.1. Reikwijdte van de verwerking en de rechtsgrondslag ervan

Let op dat het gebruik van onze platformen niet bedoeld is voor of gericht is op personen jonger dan 18 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van personen jonger dan 18 jaar.

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is om onze platformen en diensten te leveren en om de functionaliteit ervan te waarborgen. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en deze verwerking niet is toegestaan op grond van een rechtsgrondslag, vragen wij in het algemeen de toestemming van de betrokkene.

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens verkrijgen, is art. 6 lid 1 onder a) van de AVG de rechtsgrondslag.

Is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, is art. 6 lid 1 onder b) van de AVG de rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens nodig is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan ons bedrijf onderworpen is, is art. 6 lid 1 onder c) van de AVG de rechtsgrondslag.

Indien verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, is art. 6 lid 1 onder f) van de AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking.

3.2. Opslag en verwijdering van gegevens

Wij verwerken en bewaren de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of voor zover dit door de Europese richtlijn en verordeninggever of een andere wetgever is voorzien in wetten of voorschriften waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Indien het opslagdoel niet langer van toepassing is of indien een in de Europese richtlijn en verordening voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig afgeschermd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

3.3. Ontvangers van het Data

In principe verwerken wij alleen persoonsgegevens binnen ons bedrijf. Indien en voor zover wij gebruik maken van de diensten van derden om onze diensten te leveren, zullen wij persoonsgegevens alleen aan deze derden doorgeven voor zover de overdracht noodzakelijk is voor de betreffende dienst en voor zover er een rechtsgrondslag voor de overdracht bestaat.

In het geval dat wij bepaalde delen van de gegevensverwerking uitbesteden (de zogenaamde “gegevensverwerking”), verplichten wij contractanten contractueel om persoonsgegevens alleen te verwerken in overeenstemming met de vereisten van de AVG en de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming en om de rechten van derden te beschermen.

Voor de duidelijkheid wordt in paragraaf 6 een samenvatting gegeven van de bestaande gegevensverwerkingsrelaties.

4. Gegevensverwerkingsactiviteiten in detail

In het volgende gedeelte zullen wij je informeren over de verschillende manieren waarop persoonsgegevens worden verwerkt, het doel en de rechtsgrondslag ervan, en hoe lang deze gegevens worden opgeslagen.

4.1. Verwerking van gegevens in verband met het algemeen gebruik van onze diensten

4.1.1. Algemene toegang tot onze platformen

Wij verzamelen regelmatig een reeks algemene gegevens en informatie bij bezoeken aan onze platformen. Deze gegevens worden opgeslagen in de zogenaamde logfiles van ons systeem. Wij kunnen (1) de gebruikte browsertypes en versies registreren, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze platformen bereikt (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) het internetprotocoladres (IP-adres) en de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Om veiligheidsredenen, in het bijzonder om de aanval te traceren in het geval van aanvallen op onze platformen, slaan wij deze gegevens, inclusief het IP-adres, voor een periode van zeven dagen op en maken wij de IP-adressen anoniem of verwijderen wij de gegevens. Het IP-adres is nodig voor het instellen en tijdens de verbinding om de inhoud van onze platformen aan je te kunnen leveren. De rechtsgrondslag voor de verwerking en de daaropvolgende opslag van het IP-adres is een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. Het legitieme belang met betrekking tot de overdracht van het IP-adres ligt in het feit dat dit noodzakelijk is voor de weergave van de inhoud van het betreffende platform; een weergave van de website is niet mogelijk zonder de overdracht van het IP-adres. Het legitieme belang van beperkte opslag is ons veiligheidsbelang.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies over jou als persoon. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze platformen correct aan te bieden, (2) de inhoud van onze platformen en de reclame daarvoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze platformen te verzekeren, en (4) de wetshandhavingsautoriteiten te voorzien van de informatie die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door Aklamio zowel statistisch als met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de logbestanden worden gescheiden van alle persoonsgegevens van de betrokkene opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

4.1.2. Gegevensverwerking in verband met ondersteunende diensten

Er zijn helpknoppen beschikbaar op onze platformen die door onze gebruikers gebruikt kunnen worden voor elektronische contacten voor informatie en ondersteuning. Door op de knop “Verzenden” te klikken, geef je toestemming voor de overdracht van de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons. Daarnaast slaan wij de datum en tijd van je contact op. Je kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonsgegevens die met de e-mail en ons antwoord worden verzonden, opgeslagen.

De persoonsgegevens die in dit kader vrijwillig aan ons worden doorgegeven, dienen ons voor de verwerking van je aanvraag en het leggen van contact met jou. De rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens is art. 6 lid 1 onder a) van de AVG. Wij slaan de gegevens voor dit doel op totdat het gesprek met je is afgerond. Het gesprek wordt beëindigd wanneer de omstandigheden erop wijzen dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd en dat er met name in de toekomst geen vragen meer zullen zijn.

4.1.3. Cookies

Wij gebruiken zogenaamde cookies en soortgelijke technologieën op onze platformen. Voor de duidelijkheid is de relevante informatie samengevat in paragraaf 5.

4.2. Gegevensverwerking in verband met het gebruik van onze diensten

Aklamio biedt je verschillende diensten aan met als doel de toegevoegde waarde van je aanbevelingen en aankopen voor onze partners te delen. Als je gebruik wilt maken van onze diensten, moet je je bij Aklamio registreren en een Aklamio-account aanmaken waaronder wij persoonsgegevens verwerken. In deze paragraaf informeren wij je over de doeleinden, de desbetreffende rechtsgrondslag en de bewaartermijn van deze processen.

4.2.1. Aklamio-account

Door je registratie bij Aklamio ten behoeve van het gebruik van onze diensten, bieden wij je de mogelijkheid om een overeenkomst te sluiten voor het gebruik van onze diensten op basis van onze gebruiksvoorwaarden. Wij verzamelen je e-mailadres en je naam of een vrij te kiezen gebruikersnaam (pseudoniem). Het e-mailadres en je wachtwoord fungeren als inloggegevens voor toegang tot je account. Meer informatie over het Aklamio-account vind je in onze gebruiksvoorwaarden. In verband met de registratie van een Aklamio-account en de instelling van de verschillende functies slaan wij ook je IP-adres en de datum en tijd op het moment van registratie of de instelling van de betreffende functies op.

De gegevensverwerking in het kader van dit contract wordt uitgevoerd voor de volgende doeleinden

  • je kunt gebruik maken van onze diensten, in het bijzonder aanbevelingen doen en cashback laten verwerken via onze platformen;
  • je kunt een gedetailleerd overzicht krijgen van de status van je bonussen en je accountsaldo;
  • je kunt ervoor zorgen dat bonussen worden uitbetaald;
  • je kunt een profiel aanmaken met verdere invoeropties. Het is ook mogelijk om een foto te uploaden. Het doel is om onze diensten gebruiksvriendelijker te maken en de gebruikerservaring te verbeteren; en
  • je kunt de e-mailnieuwsbrief en andere berichtmogelijkheden beheren.

Individuele gegevens van je profiel, zoals je foto en je gebruikersnaam, worden getoond aan de gebruikers van de aanbevelingslink die je hebt gedeeld. Het doel is om je aanbevelingen te personaliseren.

In verband met elk gebruik van het Aklamio-account verwerken wij automatisch de inloggegevens om misbruik of frauduleus gebruik van onze diensten te voorkomen, om ons te verdedigen tegen aanvallen op ons systeem en om te allen tijde de goede werking van de contractuele diensten te waarborgen en te controleren.

De rechtsgrondslag voor de opslag en het gebruik van je persoonsgegevens in verband met je Aklamio-account is de uitvoering van je contract met ons, art. 6 lid 1 onder b) van de AVG. Als je vrijwillig bepaalde profielgegevens verstrekt, zoals het plaatsen van een profielfoto, is je toestemming de rechtsgrondslag, art. 6 lid 1 onder a) van de AVG.

Wij bewaren je persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het leveren van de contractueel overeengekomen service. De persoonsgegevens die je in je Aklamio-account en je profiel hebt opgeslagen, zijn voor de duur van het contract voor je beschikbaar en worden door ons voor deze duur opgeslagen. De persoonsgegevens worden gewist als je dit met betrekking tot individuele gegevens of het Aklamio-account als geheel doet, als je ons daarom verzoekt of als het contract eindigt, d.w.z. als jij of wij het contract beëindigen. Raadpleeg onze gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

4.2.2. Nieuwsbrieven en soortgelijke berichten

Je kunt je registreren om nieuwsbrieven te ontvangen door je account te bevestigen of door te klikken op “e-mailinstellingen” in je account. In dit geval zullen wij je e-mailadres gebruiken om je regelmatig onze nieuwsbrief te sturen waarin wij je informeren over interessante onderwerpen. De rechtsgrondslag is je toestemming volgens art. 6 lid 1 onder a) van de AVG.

In verband met je nieuwsbriefregistratie slaan wij ook je IP-adres en de datum en tijd van registratie op, zodat wij de registratie op een later tijdstip kunnen traceren en bewijzen. De rechtsgrondslag voor deze opslag is een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 onder f) van de AVG, waarbij het legitieme belang de mogelijkheid van bewijs van registratie is. Wij slaan je e-mailadres op om je nieuwsbrieven te sturen totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief of totdat wij stoppen met het versturen van de nieuwsbrief.

Wij sturen je ook informatie per e-mail over onze diensten en campagnes die vergelijkbaar zijn met de diensten en campagnes die je al hebt gebruikt. De rechtsgrondslag is een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 zin 1 onder f) van de AVG, namelijk het nastreven van onze zakelijke belangen.

Je kunt te allen tijde stoppen met het ontvangen van nieuwsbrieven of andere berichten van ons door gebruik te maken van de juiste instellingen in de meldingsmogelijkheden in je Aklamio-account of door gebruik te maken van de bijbehorende opt-out-link in elke e-mail van ons.

4.2.3. Bezwaar tegen het ontvangen van reclame

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van reclame. Indien wij bezwaar van je ontvangen tegen het gebruik van je gegevens voor reclamedoeleinden, kunnen wij je persoonlijke contactgegevens (naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, faxnummer indien van toepassing) opnemen in een zwarte lijst, waarmee wij ervoor zorgen dat wij je geen ongewenste reclame meer sturen.

De rechtsgrondslag is een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. Dit is om er zeker van te zijn dat wij onze verplichtingen uit je reclamebezwaar kunnen nakomen. De gegevens worden voor dit doel opgeslagen totdat je het bezwaarschrift uitdrukkelijk schriftelijk intrekt.

4.2.4. Gebruik van onze verwijzings- en cashback-diensten

Als je gebruik maakt van onze verwijzings- of cashback-diensten, d.w.z. gebruik maakt van onze platformen om aanbevelingen te doen voor Aklamio of voor producten of online winkels van onze partnerbedrijven of om daar zelf bestellingen te plaatsen om beloningen of cashback te ontvangen, verwerken wij automatisch verschillende gegevens die nodig zijn om de beloningen of cashback te verzamelen en te verwerken.

Als je een aanbeveling wilt doen, zullen wij je een persoonlijke aanbevelingslink voor dit doel verstrekken, die een unieke, gepseudonimiseerde gebruikers-ID bevat. Het pseudoniem gebruikers-ID wordt aan ons doorgegeven zodra een vriend of andere ontvanger van de aanbeveling (hierna ook wel “uitgenodigde vriend” genoemd) je aanbevelingslink volgt en ons in staat stelt om de activiteit van de uitgenodigde vriend, bijv. de uitvoering van een bestelling in de aanbevolen shop, aan je aanbeveling toe te wijzen. Dit is noodzakelijk om je account te kunnen crediteren met een bonus of cashback die je mogelijk hebt verdiend en om je de geschiedenis van je verwijzingen in je Aklamio-account te laten zien. Om de aanbeveling te personaliseren, zal de gebruiker van de link je gebruikersnaam en, indien van toepassing, je profielfoto te zien krijgen. Als je dit niet wenst te doen, kun je je afmelden voor het plaatsen van je naam en een foto bij het aanmaken van je profiel of deze informatie op een later tijdstip verwijderen.

Als je onze Cashbar gebruikt voor onze doorverwijs- en cashback-diensten en deze hebt geactiveerd, zijn onze diensten ook voor je beschikbaar. Bovenstaande informatie is van overeenkomstige toepassing. De Cashbar vertelt je of een bepaalde website die je hebt bezocht aanbiedingen bevat die in aanmerking komen voor beloningen. De URL van deze website moet om technische redenen aan ons worden doorgegeven bij het weergeven van de Cashbar. Informatie over andere websites wordt niet verzameld door Cashbar.

Als de persoon die je doorverwijst de aankoop doet via een telefonische hotline of de winkel van een van onze partnerbedrijven, kan hij/zij in dit verband om je e-mailadres worden gevraagd. Deze wordt ons toegestuurd om de bonus te koppelen aan je doorverwijzing en om je Aklamio-account te crediteren zoals hierboven beschreven.

De rechtsgrondslag voor de hierboven beschreven verwerking is in alle gevallen art. 6 lid 1 onder b) van de AVG, aangezien de gegevensverwerking noodzakelijk is om je contract met ons na te komen. De gegevens worden opgeslagen voor de in paragraaf 4.2.1. beschreven duur.

4.2.5. Uitbetaling van beloningen

Als je wilt dat wij beloningen of cashbacks uitbetalen die je hebt verdiend, kun je de overeenkomstige functie in je account gebruiken. Raadpleeg onze gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. In dit verband verzamelen wij, je bankgegevens (hierna ook wel “betalingsgegevens” genoemd). Wij sturen deze gegevens samen met informatie over de gekochte beloningen naar onze bank of de desbetreffende betalingsdienstaanbieder voor de verwerking van de betaling. In deze gevallen is het de bedoeling dat de beloning of cashback aan je kan worden uitbetaald. De rechtsgrondslag is de nakoming van je overeenkomst met ons volgens art. 6 lid 1 onder b) van de AVG. De gegevens worden opgeslagen voor de in paragraaf 4.2.1. beschreven duur.

In het kader van onze wettelijke boekhoudkundige verplichtingen kunnen wij ook betalingsgegevens doorgeven aan onze accountantskantoren en belastingadviseurs. Wij bewaren de boekingsdocumenten waarop de betalingen zijn gebaseerd, inclusief de daarin opgenomen betalingsgegevens, ook voor een periode van tien jaar om te voldoen aan onze wettelijke bewaarplicht volgens § 257 (1) nr. 2 HGB en § 147 AO, waarbij de periode begint aan het einde van het kalenderjaar waarin het boekingsdocument is ontstaan. De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is art. 6 lid 1 onder c) van de AVG, het nakomen van onze wettelijke verplichtingen.

4.2.6. Boekingsaanvragen

Het is mogelijk dat ons systeem beloningen niet of niet correct registreert om technische redenen of als gevolg van onjuist gebruik. In dit geval kun je een boekingsaanvraag doen via je Aklamio-account. Voor de verwerking hebben wij bepaalde persoonsgegevens over je nodig, zoals je naam, adres en, indien van toepassing, een identificatiedocument, om je te kunnen identificeren en om ongepast of frauduleus gebruik van onze diensten te voorkomen. Bovendien hebben wij voor de verwerking van de boekingsaanvraag persoonsgegevens nodig over de aankoop of bestelling waarvoor je een beloning verlangt, om te kunnen controleren of en door wie deze transactie daadwerkelijk is uitgevoerd, d.w.z. of deze niet is geannuleerd en of je aan de overige beloningsvoorwaarden voldoet. Hiertoe kunnen wij de informatie die je over de transactie verstrekt ook delen met het partnerbedrijf waar de aankoop is gedaan. Meer informatie over de beloningsvoorwaarden vind je in onze gebruiksvoorwaarden en in de aanvullende voorwaarden die zijn opgenomen in de betreffende beloningsaanbieding.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van je overeenkomst met ons in overeenstemming met art. 6 lid 1 onder b) van de AVG. Wij slaan deze gegevens op totdat de boekingsaanvraag is voltooid. Dit is het geval als wij er onder de omstandigheden van uit kunnen gaan dat er in een bepaald boekingsproces geen verdere vragen meer worden gesteld en dat claims hier niet meer uit worden afgeleid.

4.2.7. Verwerking van gegevens van uitgenodigde vrienden en klanten van onze partnerbedrijven

Als je als ontvanger van een aanbeveling via onze diensten een aanbevelingslink volgt, verzamelen wij verschillende gegevens over het gebruik van je website door het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (voor cookies, zie de verdere uitleg in paragraaf 6). Met uitzondering van het IP-adres zijn dit uitsluitend anonieme gegevens, zoals een shop- en order-ID en de prijs van het gekochte product, waarmee geen conclusies over je persoon kunnen worden getrokken. Het doel van de verwerking is om te bepalen of je gebruiksgedrag gebaseerd is op een aanbeveling, d.w.z. of je aankoop leidt tot een bonusrecht bij de aanbeveler. De rechtsgrondslag is een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. Het legitieme belang ligt in de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten.

Als je nog niet bij ons geregistreerd staat als gebruiker en een aankoop doet in een online shop van een van onze partnerbedrijven om cashback te ontvangen, kan je e-mailadres ook aan ons worden doorgegeven naast de bovengenoemde gegevens. Het e-mailadres wordt door ons verwerkt om een Aklamio-account voor je aan te maken in overeenstemming met paragraaf 4.2.1. en om je cashback te crediteren. De rechtsgrondslag is derhalve art. 6 lid 1 onder b) van de AVG.

Als je de ontvanger bent van een doorverwijzing via onze diensten en een aankoop doet bij een van onze partnerbedrijven, kan je in dit verband om je e-mailadres worden gevraagd als de doorverwijzer dit met je wil delen of als geschenk aan je wil geven. Dit e-mailadres wordt door ons of – indien de aankoop via een telefonische hotline of in een winkel plaatsvindt – door onze partner verzameld en aan ons doorgegeven. Het e-mailadres wordt door ons verwerkt om de beloning op je account bij te schrijven of – indien je nog geen Aklamio-account heb – om een Aklamio-account aan te maken in overeenstemming met paragraaf 4.2.1. en om de beloning bij te schrijven. De rechtsgrondslag is dus het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst in overeenstemming met art. 6 lid 1 onder b) van de AVG.

IP-adressen worden door ons voor de in paragraaf 4.1.1. beschreven doeleinden en duur opgeslagen en vervolgens anoniem gemaakt. E-mailadressen worden door ons opgeslagen voor de in paragraaf 4.2.1. beschreven duur.

4.3. Verwerking van gegevens van zakelijke klanten of hun medewerkers

Onze diensten zijn ook gericht op bedrijven door hen het potentieel van persoonlijke aanbevelingen ter beschikking te stellen en zo een overeenkomstige toegevoegde waarde te genereren. In verband met het aanspreken van nieuwe of bestaande klanten en het voorbereiden en uitvoeren van een contractuele relatie verwerken wij daarom ook persoonsgegevens van bedrijven (in dit verband alleen als de ondernemer zelf een natuurlijk persoon is) (hierna ook “klanten” genoemd) of van werknemers van bedrijven (hierna ook “klantenmedewerkers” genoemd).

Hieronder informeren wij je over de doeleinden en de respectievelijke rechtsgrondslag van de verwerking van gegevens van klanten of klantenmedewerkers, de duur van de opslag van de gegevens en de gegevenscategorieën, voor zover wij de persoonsgegevens niet rechtstreeks van jou als persoon in kwestie verzamelen. De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om het betreffende doel te bereiken. Dit is het geval als er geen contract meer met je bestaat en wij niet meer van plan zijn om een contract met je aan te gaan, als er geen legitiem belang meer is en als wij ook niet meer verplicht zijn om documenten te bewaren die persoonsgegevens kunnen bevatten.

4.3.1. Gegevensverwerking voor contractvoorbereiding en contractuitvoering

Wij verwerken persoonsgegevens met het oog op het initiëren, beheren en uitvoeren van contracten en ondersteuning in het kader van lopende zakenrelaties, zodat wij onze klanten de contractuele diensten kunnen leveren en altijd een efficiënt en winstgevend gebruik van onze diensten kunnen garanderen. Indien de contractpartner een natuurlijke persoon is, is de rechtsgrondslag dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen in de zin van art. 6 lid 1 onder b) van de AVG. Indien wij persoonsgegevens van medewerkers van de contractpartner verwerken, is de rechtsgrondslag een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 zin 1 onder f) van de AVG, namelijk het faciliteren van onze bedrijfsactiviteiten en het bevorderen van de bedrijfsactiviteiten van de klant. Er is geen sprake van tegenstrijdige belangen van de betreffende betrokkene, omdat de verwerking door ons in het kader van de bestaande arbeidsrelatie met de betrokkene al noodzakelijk is vanuit het oogpunt van onze klant (nieuwe Duitse wet op de gegevensbescherming (“BDSG-neu”)). Voor dit doel slaan wij persoonsgegevens op voor de duur van het contract.

Wij bewaren de uit de zakelijke relatie voortvloeiende boekingsdocumenten voor een periode van tien jaar en zakelijke brieven, d.w.z. elk bericht met betrekking tot de voorbereiding, uitvoering of annulering van een transactie, voor een periode van zes jaar, de periode vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de zakelijke brief is ontvangen of verzonden of het boekingsdocument is opgesteld. Daarmee voldoen wij aan onze wettelijke verplichtingen om gegevens op te slaan in overeenstemming met § 257, lid 1, nr. 2 HGB en § 147 AO. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 onder c) van de AVG.

4.3.2. Aklamio klantinterface

Wij hebben voor onze klanten een webinterface (hierna “klantinterface” genoemd) opgezet, zodat zij de contractuele diensten optimaal kunnen gebruiken en beheren. Hiertoe wordt de klant of de klantenmedewerkers die als contactpersonen optreden, een persoonlijke toegang gegeven die zij kunnen gebruiken door in te loggen met behulp van een door de betrokken personen opgegeven e-mailadres en een vrij gekozen wachtwoord. In verband met het gebruik van de klantinterface verwerken wij automatisch de inloggegevens van de klant of de geautoriseerde klantenmedewerkers om misbruik te voorkomen en om te allen tijde de correcte uitvoering van de contractuele diensten te waarborgen en te controleren. Verder verwerken wij gegevens in de klanteninterface met betrekking tot de respectievelijke contractueel overeengekomen of aangeboden diensten en de gegevens over het gebruik van deze diensten en hun vergoeding.

Indien de klant een natuurlijk persoon is, is de rechtsgrondslag voor de verwerking de uitvoering van een overeenkomst, art. 6 lid 1 onder b) van de AVG. Voor zover de verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens van klantenmedewerkers, is de rechtsgrondslag een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 zin 1 onder f) van de AVG, namelijk de uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten en die van de klant. Er is geen sprake van tegenstrijdige belangen van de betreffende betrokkene, omdat de verwerking door ons in het kader van de bestaande arbeidsverhouding met de betrokkene al noodzakelijk is vanuit het oogpunt van onze klant (§ 26 BDSG-neu). Voor dit doel slaan wij de gegevens op voor de duur van onze zakelijke relatie met de klant.

4.3.3. Gegevensverwerking voor commerciële doeleinden

Er is een contactformulier op onze website dat door geïnteresseerden kan worden gebruikt om elektronisch contact op te nemen. Door op de knop “Verzenden” te klikken ga je akkoord met de overdracht van de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons. Daarnaast slaan wij de datum en tijd van je contact op. Je kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonsgegevens die met de e-mail en ons antwoord worden verzonden, opgeslagen. De persoonsgegevens die in dit kader vrijwillig aan ons worden doorgegeven, dienen ons om je aanvraag te verwerken en contact met je op te nemen. De rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens is art. 6 lid 1 onder a) van de AVG. Wij gebruiken de gegevens voor dit doel totdat het gesprek met je is afgerond. Wij gaan ervan uit dat het gesprek wordt beëindigd als de omstandigheden erop wijzen dat het verzoek in kwestie definitief is opgehelderd.

Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten en van andere ondernemers en bedrijven die geen zakelijke relatie met ons hebben en in dit verband ook van de werknemers als contactpersonen voor directe reclame, indien wettelijk toegestaan. Indien wij de voor dit doel gebruikte contactgegevens niet rechtstreeks van de betreffende persoon hebben verzameld, nemen wij deze gegevens ook van openbare bronnen, zoals de website van de betreffende onderneming of profielen van de betreffende onderneming of werknemers die op sociale netwerken zijn geplaatst. De rechtsgrondslag is een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 zin 1 onder f) van de AVG. Het legitieme belang ligt in de verwerking ten behoeve van de directe reclame zelf (zie punt 47 van de AVG). Wij slaan de gegevens voor dit doel op voor de duur van ons belang bij het sluiten van een overeenkomst met de betreffende onderneming of totdat een bezwaarschrift is ingediend.

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. Je kunt te allen tijde bezwaar aantekenen tegen de in paragraaf 1 genoemde contactgegevens. Als de advertentie in een e-mail staat, kun je ook gebruik maken van de opt-out-link in de e-mail.

4.3.4. Gegevensverwerking voor adviesdoeleinden

Wij verwerken de persoonsgegevens van de klant of potentiële klant of zijn werknemers die wij ontvangen in verband met een zakelijke relatie of een onderzoek van een geïnteresseerde partij, zelfs na het einde van de zakelijke relatie of indien een dergelijke relatie niet tot stand komt om onze klanten of geïnteresseerde partijen geschikte diensten aan te kunnen bevelen op basis van de eerdere onderzoeken of zakelijke relaties in het geval van een hernieuwd belang in onze diensten. De rechtsgrondslag is een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 zin 1 onder f) van de AVG, de resultaten van onze bedrijfsactiviteiten. In dit verband slaan wij persoonsgegevens op voor de duur van de periode waarin wij kunnen verwachten dat de betreffende klant in de toekomst een verdere of eerste overeenkomst met ons wil sluiten.

Dit is niet mogelijk als de klant in kwestie aangeeft dat hij in geen geval ooit een zakelijke relatie met ons aangaat.

4.4. Gegevensverwerking voor statistische en analytische doeleinden

Wij gebruiken de gegevens van onze geregistreerde gebruikers ook bij het gebruik van onze platformen voor statistische analyses om onze platformen gebruiksvriendelijker te maken en in het bijzonder om onze diensten te verbeteren. Hiervoor gebruiken wij een gepseudonimiseerde gebruikers-ID en niet-persoonlijke, anonieme gegevens die niet alleen of in combinatie met elkaar in verband kunnen worden gebracht met een persoon, bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruiksgedrag op onze platformen of met betrekking tot websites van waaruit de persoon in kwestie toegang heeft gehad tot onze platformen. Voor deze doeleinden verwerken wij ook de IP-adressen van gebruikers in gepseudonimiseerde vorm. Met deze gegevens alleen kan niet langer een verwijzing naar de betrokken persoon worden vastgesteld.

De anonieme of gepseudonimiseerde gegevens worden niet gecombineerd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem zonder afzonderlijke uitdrukkelijke toestemming en worden niet gebruikt om de gebruiker van onze platformen persoonlijk te identificeren.

Met het verwijderen van het Aklamio-account van de betrokken gebruiker worden de voor de bovengenoemde doeleinden verwerkte gegevens volledig anoniem gemaakt, aangezien de pseudoniemidentificatie van de gebruiker dan geen enkele verwijzing naar de betrokken persoon meer toelaat.

De rechtsgrondslag voor deze verwerkingsdoeleinden is een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 zin 1 onder f) van de AVG, namelijk het nastreven van onze bedrijfsdoelstellingen, de verbetering van ons aanbod en de optimalisering van onze dienstverlening. Er kunnen geen tegenstrijdige belangen worden vastgesteld, aangezien de gegevens al vereist zijn voor de contractuele uitvoering en identificatie na afloop van het contract niet meer mogelijk is.

4.5. Verwerking van gegevens van sollicitanten

Als je contact hebt opgenomen met ons bedrijf om te solliciteren naar een baan, is ons speciale privacybeleid voor sollicitanten van toepassing op de persoonsgegevens die in dit verband worden verwerkt.

4.6. Facebookpagina’s

Wij hebben de volgende Facebook-pagina’s https://www.facebook.com/aklamio, https://www.facebook.com/aklamiospain, https://www.facebook.com/aklamiouk en https://www.facebook.com/aklamioitalia. Facebook verschaft ons anonieme statistische gegevens voor deze fanpagina’s (zogenaamde “Insights Data”), waarmee we informatie kunnen krijgen over de interactie van de bezoekers met onze Facebook-pagina’s. Deze “Insights Data” kunnen gebaseerd zijn op persoonsgegevens die zijn verzameld in verband met een bezoek aan of interactie van personen met onze Facebook-pagina’s en de inhoud daarvan. Wij zijn samen met Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook Ireland”) verantwoordelijk voor deze verwerking van “Insights Data” in de zin van art. 26 van de AVG en hebben daartoe een overeenkomst gesloten met Facebook Ireland. Je kunt dit vinden op https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

De wettelijke basis voor het hebben van de Facebook-pagina’s en het gebruik van de “Insights Data” is een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 onder f) van de AVG, namelijk de interesse in actuele en ondersteunende informatie en interactiemogelijkheden voor en met onze gebruikers en bezoekers en een beter begrip van de interesses van de bezoekers van onze Facebook-pagina’s om beter in te kunnen spelen op deze interesses.

5. Cookies en soortgelijke technologieën

Wij gebruiken cookies om het bezoek aan onze platformen zo aantrekkelijk mogelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen. De meeste van deze cookies worden slechts voor één sessie aangemaakt en worden aan het einde van de browsersessie van je harde schijf verwijderd. Andere permanent gecreëerde cookies blijven echter op je computer staan en stellen ons in staat om je te herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Tenzij hieronder anders aangegeven, kun je de exacte opslagtijd van een cookie bepalen door de cookie in je browser weer te geven.

Verder gebruiken wij zogenaamde “tags” of “web-beacons” in onze platformen. Dit zijn kleine afbeeldingen (meestal slechts 1 x 1 pixel), die niet zichtbaar in de website zijn geïntegreerd en waarmee bepaalde acties van de bezoekers van de pagina kunnen worden gemeten.

Daarnaast gebruiken wij javascriptgebaseerde codes die in onze platformen zijn geïntegreerd om bepaalde gebruiksgegevens te verzamelen.

Je hebt de mogelijkheid om het opslaan van cookies in het algemeen te voorkomen door de juiste instellingen in je browser te maken. Je kunt de verwerking van gegevens met behulp van javascript-gebaseerde codes voorkomen door de uitvoering van Javascript in je browser uit te schakelen. Hoewel deze maatregelen het mogelijk blijven maken om onze platformen te bezoeken, kan het gebruik van onze diensten en de functionaliteit van onze platformen beperkt zijn.

In het volgende gedeelte geven wij specifieke informatie over de cookies en soortgelijke technologieën die wij gebruiken.

5.1. Technische cookies

Enerzijds maken wij gebruik van technische cookies. Dit zijn de gegevens die uitsluitend nodig zijn om informatie te verzamelen op onze platformen om een door jou als gebruiker gevraagde of gewenste dienst te kunnen leveren.

De rechtsgrondslag voor deze cookies is een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 onder f) van de AVG, namelijk het nastreven van onze bedrijfsdoelstellingen. Voor zover je als gebruiker door deze technologieën wordt beïnvloed, is de rechtsgrondslag ook de nakoming van je contract met ons, art. 6 lid 1 onder b) van de AVG.

5.1.1. Cookies op maat

Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies, die een vlotte navigatie en gebruik van ons respectievelijke platform mogelijk maken (en bijvoorbeeld toegang geven tot het Aklamio-account), evenals permanente cookies, die je in staat stellen om te navigeren volgens een aantal geselecteerde criteria (bijv. selectie van de landelijke taal waarin de inhoud van onze platformen wordt weergegeven) om je gebruikerservaring te verbeteren.

Sessiecookies worden verwijderd na afloop van de browsersessie, d.w.z. wanneer je je browser sluit. Andere cookies blijven gedurende een bepaalde periode op je apparaat en stellen ons in staat om je browser te herkennen bij een volgend bezoek. Op deze manier hoef je geen gegevens en instellingen in te voeren die je al eerder hebt ingevoerd.

Wij gebruiken ook cookies, javascriptgebaseerde codes en web-beacons voor analysedoeleinden om informatie te verzamelen over het aantal bezoekers en hun gebruikersgedrag, om de veiligheid van onze systemen te verhogen en om misbruik van onze platformen te voorkomen.

Wij gebruiken ook cookies om bij te houden of je een van onze aanbevelingslinks volgt en vervolgens een bestelling plaatst bij de aanbevolen shop van een van onze partnerbedrijven, of wanneer je als gebruiker van Aklamio daar een bestelling plaatst om cashback te ontvangen. Deze cookies vervallen uiterlijk na 60 dagen.

5.1.2. Partnernetwerken

Als onderdeel van onze aanbeveling en cashback-diensten, gebruiken wij ook de conversietrackingtechnologieën van partnernetwerken. Partnernetwerken zijn advertentienetwerken die via verkooppartners (zogenaamde partners) bemiddelen bij het plaatsen van online reclame voor de websites van online shop-exploitanten en het succes van reclame meten. De partnernetwerken zorgen hiervoor voor de nodige technische infrastructuur.

Als je als partner een aanbevelingslink volgt of als gebruiker een cashback-link naar een van onze online partnershops die aangesloten is op een partnernetwerk, word je via de servers van het betreffende partnernetwerk naar de betreffende winkel geleid. Als je vervolgens een product of dienst aanschaft, wordt de bestelling geregistreerd door een eerder ingestelde cookie en een tag van het partnernetwerk. Alleen anonieme informatie over het bezoek van de betreffende winkel en je bestelling wordt verzameld, die naar de servers van het betreffende partnernetwerk wordt overgebracht en daar wordt opgeslagen. Je IP-adres wordt ook onmiddellijk anoniem gemaakt of verwijderd. De informatie wordt niet gebruikt om profielen aan te maken en wordt niet samengevoegd met andere bestaande persoonsgegevens over jou. Ze worden aan ons doorgegeven om je bestelling in de winkel aan de aanbeveling te kunnen toewijzen.

5.2. Cookies en technologieën van derden

In het volgende gedeelte zullen wij je informeren over het gebruik van andere cookies en soortgelijke technologieën en de respectieve aanbieders. Wij informeren je ook hoe je bezwaar kunt maken tegen het gebruik van deze cookies.

Wij gebruiken de onderstaande cookies en andere technologieën op basis van art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. Met de technologieën die wij gebruiken, willen wij ervoor zorgen dat onze platformen zijn ontworpen om aan de behoeften van onze klanten te voldoen en voortdurend worden geoptimaliseerd. Aan de andere kant gebruiken wij de technologieën voor reclamedoeleinden om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en om ons aanbod voor je te optimaliseren. Deze belangen moeten worden beschouwd als legitiem in de zin van bovengenoemde bepaling.

Je kunt het gebruik van cookies door derden in je browserinstellingen volledig uitschakelen.

5.2.1. Google Analytics

Voor het vraaggerichte ontwerp en de continue optimalisatie van onze platformen maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna ook “Google” genoemd). In deze context worden cookies en tags gebruikt om pseudoniemen van gebruikersprofielen aan te maken. De cookie verzamelt gegevens over je gebruik van de platformen, zoals het type browser/versie, het gebruikte besturingssysteem, de referentie-URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres van de bezoekende computer en het tijdstip van de serveraanvraag en stuurt deze naar een server van Google in de VS en slaat deze daar op.

De gegevens worden gebruikt om het gebruik van onze platformen te evalueren, om rapporten over de activiteiten van het platform op te stellen en om verdere diensten te leveren met als doel om ons aanbod aan te passen aan de eisen. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien de wet dit vereist of indien derden deze gegevens in opdracht van de onderneming verwerken.

In geen geval wordt je IP-adres samengevoegd met andere gegevens van Google. Wij maken alleen gebruik van Google Analytics met ingeschakelde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van Google-gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, wordt verkort.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

Je kunt het verzamelen van gegevens die door de cookie worden verzameld en die betrekking hebben op je gebruik van de platformen en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van een browser-add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor reclamedoeleinden, opties voor instellingen en bezwaren zijn te vinden op de websites van Google: “Google’s gebruik van gegevens bij het gebruik van de websites of apps van onze partners”, “Google’s gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden”, “Beheer informatie die Google gebruikt om je reclame te tonen” en “Bepaal welke reclame Google je toont”.

Voor zover de gegevens aan Google in de VS en dus aan een staat buiten de EU of de EER worden doorgegeven, is deze overdracht toegestaan volgens art. 45 DSGVO, aangezien Google is gecertificeerd onder het “EU-VS Privacy Shield” en er dus een passend niveau van gegevensbescherming bestaat volgens het uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250. De certificering kan worden bekeken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

5.2.2. Google Re-Captcha

Wij gebruiken de Google-service reCAPTCHA om onderscheid te maken tussen invoer op onze webpagina’s door een mens en misbruik door geautomatiseerde, mechanische verwerking. Via reCAPTCHA worden het IP-adres en eventuele andere voor de dienst benodigde gegevens verwerkt. Hiervoor kan uw invoer aan Google worden doorgegeven en geanalyseerd. Meer informatie over reCAPTCHA is te vinden onder de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html .

5.2.3. Remarketing en Conversietracking
5.2.3.1. Algemene informatie

Op onze platformen gebruiken wij advertentietechnologieën gebaseerd op het gebruik van eerder bezochte pagina’s van onze platformen of andere websites. Dit stelt ons in staat om bezoekers van onze platformen te bereiken met gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde advertenties. De sites waarop wij adverteren zijn onder andere het Google Display Network, Facebook, LinkedIn en Xing. Voor de analyse van het gebruik van de website, die de basis vormt voor het tonen van op interesse gebaseerde reclame, gebruiken wij tags die in de website zijn geïntegreerd. Deze tags worden gebruikt om een cookie van het advertentienetwerk op het apparaat van de gebruiker op te slaan of te lezen. Als je vervolgens een andere website van de bovengenoemde netwerken bezoekt, zie je advertenties die hoogstwaarschijnlijk betrekking hebben op eerder bezochte gebieden van onze platformen.

Deze cookies registreren welke websites je hebt bezocht en welke aanbiedingen je hebt aangeklikt, technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites en de bezoektijd. Met uitzondering van het IP-adres, dat onmiddellijk geanonimiseerd wordt, worden er geen gegevens verwerkt waarmee je persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. De gegevens worden in het kader van deze technologie pseudoniem verwerkt, d.w.z. de relevante gegevens worden in pseudonieme gebruikersprofielen met betrekking tot cookies opgeslagen; vanuit het perspectief van de betreffende aanbieder worden de gegevens niet verwerkt voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is.

De door de cookies verzamelde informatie over het bezoek van de websites wordt overgebracht naar de servers van de aanbieders van het betreffende advertentienetwerk en daar opgeslagen. De informatie wordt niet samengevoegd met andere bestaande persoonsgegevens over jou. Wij krijgen geen kennis van de inhoud van de overgebrachte gegevens en het gebruik ervan door de advertentienetwerken. Wij kunnen alleen selecteren welke segmenten van gebruikers (bijv. op leeftijd, interesses) onze advertenties moeten worden weergegeven.

Wij gebruiken Google’s “Google Tag Manager” om de beschreven tags in onze platformen te integreren en te beheren.

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 onder f) van de AVG, namelijk het nastreven van onze zakelijke doeleinden, waaronder ook de gerichte reclame voor onze diensten valt.

Wij gebruiken de hierboven beschreven cookies en tags ook om het gebruik van onze platformen en nieuwsbrieven statistisch vast te leggen en te evalueren om onze diensten voor je te optimaliseren. Wij verzamelen bepaalde activiteiten, zoals toegang tot of het invullen van het contactformulier op onze website of het openen van onze nieuwsbrief om te bepalen of een advertentie succesvol was (conversietracking).

Ook hier is de rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 onder f) van de AVG, namelijk het nastreven van onze bedrijfsdoelstellingen

Enkele van de volgende aanbieders zijn gevestigd in de VS. Voor zover de gegevens daar dus worden doorgegeven, is deze doorgifte toegestaan op grond van art. 45 van de AVG, aangezien deze aanbieders zijn gecertificeerd volgens het Privacy Shield en dus een adequaat niveau van gegevensbescherming hebben in overeenstemming met het uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250.

Je kunt het gebruik van de hier beschreven cookies voorkomen door gebruik te maken van de opt-out-mogelijkheden van de onderstaande aanbieders. Na het bezwaar wordt er meestal een opt-out-cookie op je apparaat opgeslagen. Als je je cookies verwijdert, moet je de opt-out-cookie opnieuw instellen. Meer informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders en de relevante rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van je privacy vind je in de desbetreffende informatie over gegevensbescherming van de aanbieders.

5.2.3.2. Aanbieders en middelen van bezwaar

Facebook Website Custom Audiences
Aanbieder: Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS
Privacybeleid: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Mogelijkheid tot bezwaar: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Google AdWords en DoubleClick
Aanbieder: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS
Privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Mogelijkheid tot bezwaar: Deactivering via Google advertentie-instellingen

LinkedIn Matched Audiences/Insight
Aanbieder: LinkedIn Inc, 2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, VS
Privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=en_EN
Mogelijkheid tot bezwaar: https://www.linkedin.com/psettings/advertising/websites-visited

XING Gesponsorde Content
Aanbieder: XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Duitsland
Informatie over gegevensbescherming: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
Mogelijkheid tot bezwaar: https://www.xing.com/settings/privacy/data/tracking

5.2.3.3. Nieuwsbrief-tracking

Voor statistische evaluatie van onze nieuwsbriefcampagnes kan onze nieuwsbrief tags bevatten waarmee wij kunnen herkennen of en wanneer je een e-mail hebt geopend. Verder kunnen wij traceren welke links in de e-mail zijn opgevraagd. Je IP-adres wordt ook geregistreerd. Dit wordt echter niet opgeslagen. Er worden ook geen andere persoonsgegevens geregistreerd. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 onder f) van de AVG, waarbij het legitieme belang de evaluatie en optimalisatie van onze nieuwsbrief is. Je kunt je te allen tijde afmelden voor het ontvangen van alle soorten nieuwsbrieven door gebruik te maken van de instellingen in de meldingsmogelijkheden in je Aklamio-account of de afmeldlink in de betreffende e-mails.

6. Ontvangers en gebruik van gegevensverwerkers

Wij maken gebruik van de diensten van de in deze paragraaf genoemde derden om onze diensten te leveren. De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze derde-partij gegevensverwerkers is een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. Het legitieme belang is het nastreven van onze zakelijke doeleinden, in het bijzonder de levering van de diensten beschreven in deze privacyverklaring. Voor zover wij ook maatregelen nemen om de veiligheid van door ons opgeslagen persoonsgegevens te beschermen met de betrokkenheid van gegevensverwerkers, zoals Amazon WebServices Inc, is er een extra legitiem belang bij het waarborgen van onze technische en organisatorische maatregelen op dit gebied. Er zijn geen tegenstrijdige belangen aanwijsbaar, in het bijzonder omdat wij een contract hebben gesloten met de betreffende derde partijen in overeenstemming met art. 28 van de AVG.

De gegevens worden door deze dienstverleners opgeslagen voor de duur van de opslag die volgens deze privacyverklaring wettelijk is toegestaan, d.w.z. in het bijzonder voor de uitvoering van bestaande contracten, voor analysedoeleinden, voor communicatie of voor reclamecommunicatie.

6.1. Hosting

Voor het hosten van onze platformen en back-updiensten maken wij gebruik van de diensten van Amazon WebServices, Inc, 410 Terry Drive Ave North, WA 98109-5210 Seattle, VS door middel van gegevensverwerking, zodat persoonsgegevens die zijn opgeslagen op onze platformen worden overgedragen aan deze gegevensverwerker. De gegevens worden verwerkt in de EU en de VS. Voor zover de gegevens naar de VS en dus naar een staat buiten de EU of de EER worden doorgestuurd, is deze doorzending toegestaan overeenkomstig art. 45 van de AVG, aangezien Amazon WebServices Inc. is gecertificeerd volgens het Privacy Shield en er dus een adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat volgens het uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250. De certificering kan worden bekeken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn4RAAS&status=Active.

6.2. Ondersteuning

Voor ondersteunende diensten maken wij gebruik van de diensten van Zendesk Inc, 1019 Market St., San Francisco CA 94103-1612, USA en Aklamio Spain Services S.L., calle Orense, nº 6 10-A Madrid, 28020, Spanje, op basis van gegevensverwerkingsrelaties. Deze bedrijven kunnen in het kader van de gegevensverwerkingsrelatie persoonsgegevens van ons ontvangen. De gegevens worden doorgegeven aan Zendesk Inc. in de VS en dus aan een land buiten de EU of de EER. Deze overdracht is toegestaan volgens art. 45 van de AVG, omdat het Zendesk Inc Privacy Shield is gecertificeerd zoals beschreven in paragraaf 6.1. hierboven. De certificering kan worden bekeken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn4RAAS&status=Active.

6.3. E-mail Serviceproviders

Wij maken gebruik van de diensten van de volgende dienstverleners voor het verzenden van e-mails op basis van gegevensverwerkingsrelaties:

  • Emarsys eMarketing Systems AG, Marchstrasse 1, 1150 Wenen, Oostenrijk
  • Google LLC (“Google”), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

De bovengenoemde dienstverleners kunnen je persoonsgegevens ontvangen en verwerken in het kader van de bestaande gegevensverwerking met ons. De gegevens worden doorgestuurd naar Google in de VS en dus naar een land buiten de EU of de EER. Deze overdracht is toegestaan volgens art. 45 van de AVG, omdat het Google Privacy Shield is gecertificeerd zoals hierboven beschreven in paragraaf 6.1. De certificering kan worden bekeken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn4RAAS&status=Active.

6.4. Proxy-caching

Wij gebruiken Amazon WebServices voor proxy-caching door middel van gegevensverwerking. “Proxy-caching” is een technologie die wordt gebruikt in het belang van de gebruikersvriendelijkheid, waarbij de inhoud van websites, maar niet de persoonsgegevens, door de proxy-caching-provider gedurende ongeveer een uur wordt gecached, zodat deze inhoud sneller aan de bezoekers kan worden geleverd. Amazon WebServices slaat geen persoonsgegevens op in het kader van proxy-caching. Een deel van de gegevensstromen wordt echter via de servers van Amazon WebServices geleid, zodat bezoekers niet direct met onze servers verbonden zijn, maar eerst met die van Amazon WebServices; Amazon WebServices zal dan een verzoek indienen bij onze servers en uiteindelijk de inhoud aan de bezoekers leveren. Deze gegevensstromen kunnen dus ook persoonsgegevens bevatten.

De gegevens worden doorgestuurd naar Amazon WebServices in de VS en dus naar een land buiten de EU of de EER. Deze overdracht is toegestaan onder art. 45 van de AVG, omdat het Amazon WebServices Privacy Shield is gecertificeerd zoals hierboven beschreven onder paragraaf 6.1. De certificering kan worden bekeken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn4RAAS&status=Active.

6.5. Administratie en communicatie

Voor interne administratie en communicatie maken wij gebruik van de volgende contractverwerkers, die in het kader van de bestaande gegevensverwerking bij ons persoonsgegevens kunnen ontvangen:

  • Slack Technologies Limited, 4th Floor, One Park Place, Hatch Street Upper, Dublin 2, Ierland
  • Trello, Inc, One Exchange Plaza, 25th Floor, New York, NY 10006, VS

De gegevens worden doorgestuurd naar Trello Inc. in de VS en dus naar een land buiten de EU of de EER. Deze overdracht is toegestaan onder art. 45 van de AVG, aangezien het Trello Inc Privacy Shield is gecertificeerd zoals hierboven beschreven in paragraaf 6.1. De certificering kan worden bekeken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn4RAAS&status=Active.

6.6. Klantbeheer

Wij maken gebruik van de diensten van Salesforce.com EMEA Limited, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, EC2N 4AY London, VK (hierna ook “Salesforce” genoemd) op basis van een gegevensverwerkingsrelatie voor klantenservice en ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan onze zakelijke klanten. Salesforce kan persoonlijke klantgegevens ontvangen en verwerken onder onze bestaande overeenkomst voor gegevensverwerking. Salesforce biedt verschillende tools om geïndexeerde inhoud te analyseren en conclusies te trekken.

6.7. Optimalisatie van de gebruikerservaring

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze dienst en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bv. hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina’s, welke links ze kiezen om op te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat om onze dienst te bouwen en te onderhouden met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaatidentificatoren), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om enige van de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

Voor meer details, zie de ‘over Hotjar’ sectie van Hotjar’s support site.

7. Wat zijn mijn rechten?

Indien je persoonsgegevens worden verwerkt, ben je “betrokkene” in de zin van de AVG en heb je de volgende rechten ten opzichte van de verantwoordelijke persoon:

7.1. Recht op informatie

Je kunt ons vragen om te bevestigen of persoonsgegevens over jou door ons worden verwerkt.

Indien een dergelijke verwerking beschikbaar is, kun je de volgende informatie bij ons opvragen:
(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
(3) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens over jou zijn of nog steeds worden verstrekt;
(4) de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor de vaststelling van de bewaartermijn;
(5) het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van je persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
(6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
(7) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van het opstellen van profielen in overeenstemming met art. 22 lid 1 en 4 van de AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Je hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of je persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie worden doorgegeven. In dit verband kun je vragen om geïnformeerd te worden over de passende garanties volgens art. 46 van de AVG in verband met de overdracht.

Dit recht op informatie kan worden beperkt voor zover dit de verwezenlijking van statistische doeleinden onmogelijk of ernstig in gevaar kan brengen en de beperking noodzakelijk is voor de vervulling van statistische doeleinden.

7.2. Recht op correctie

Je hebt recht op correctie en/of aanvulling ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke indien de over jou verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon voert de correctie onverwijld uit.

Je recht op correctie kan worden beperkt voor zover het waarschijnlijk is dat de statistische en juridische doeleinden onmogelijk worden of ernstig worden benadeeld en de beperking noodzakelijk is voor de uitvoering van de statistische doeleinden.

7.3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kun je verzoeken om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens:
(1) indien je de juistheid van de betreffende persoonsgegevens over jou betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
(2) de verwerking is onwettig en je weigert de persoonsgegevens te laten verwijderen en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens te eisen;
(3) wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar je hebt ze wel nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of
(4) indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 1 van de AVG en het is nog niet duidelijk of onze gerechtvaardigde redenen zwaarder wegen dan je redenen.

Indien de verwerking van je persoonsgegevens beperkt is, mogen deze gegevens – behalve dat ze worden opgeslagen – alleen worden verwerkt met je toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechten of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of op grond van een belangrijk algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Indien de beperking van de verwerking is beperkt volgens de hierboven vermelde voorwaarden, word je door ons op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

Je recht om de verwerking te beperken kan worden beperkt voor zover dit de uitvoering van juridische doeleinden onmogelijk maakt of ernstig in gevaar brengt en de beperking noodzakelijk is voor de uitvoering van statistische doeleinden.

7.4. Recht op herroeping

7.4.1. Verplichting tot verwijdering

Je kunt een verzoek indienen om je persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen en wij zijn verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen indien een van de volgende redenen van toepassing is:
(1) De persoonsgegevens over jou zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.
(2) Je herroept je toestemming, waarop de verwerking was gebaseerd op grond van art. 6 lid 1 onder a) of art. 9 lid 2 onder a) van de AVG, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
(3) Je tekent bezwaar aan tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 1 van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of je maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 2 van de AVG.
(4) De persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, zijn onrechtmatig verwerkt.
(5) Het wissen van je persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan wij onderworpen zijn.
(6) De persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, zijn verzameld met betrekking tot de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van art. 8 lid 1 van de AVG.

7.4.2. Informatie aan derden

Indien wij de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben openbaar hebben gemaakt en wij verplicht zijn deze te verwijderen op grond van art. 17 lid 1 van de AVG, zullen wij passende maatregelen nemen, inclusief technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om degenen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking van de persoonsgegevens, te informeren dat jij als betrokkene hebt verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens.

7.4.3. Uitzonderingen

Het recht op opzegging bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is
(1) om gebruik te kunnen maken van de vrijheid van meningsuiting en informatie;
(2) voor de uitvoering van een wettelijke verplichting die krachtens het recht van de Unie of van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig art. 9 lid 2 onder h) en i) en art. 9 lid 3 van de AVG;
(4) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in de zin van art. 89 lid 1 van de AVG, voor zover het onder a) bedoelde recht het bereiken van de doelstellingen van een dergelijke verwerking onmogelijk of ernstig in het gedrang kan brengen, of
(5) om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

7.5. Recht op gegevensoverdracht

Je hebt het recht om de persoonsgegevens over je te ontvangen in een gestructureerd, gebruikelijk en machinaal leesbaar formaat. Bovendien heb je het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon door te geven zonder dat wij ons daartegen verzetten, op voorwaarde dat
(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming op grond van art. 6 lid 1 onder a) van de AVG of art. 9 lid 2 onder a) van de AVG of op basis van een contract overeenkomstig art. 6 lid 1 onder b) van de AVG en
(2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde methoden.

Bij de uitoefening van dit recht heb je ook het recht om te eisen dat de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, rechtstreeks door een verantwoordelijke persoon aan een andere verantwoordelijke persoon worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op overdraagbaarheid geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat ons wordt opgedragen.

7.6. Recht van bezwaar

Je hebt het recht om te allen tijde, om redenen die voortvloeien uit je specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, die gebaseerd is op art. 6 lid 1 onder e) en f) van de AVG; dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

Wij zullen dan geen persoonsgegevens over je meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn die bescherming verdienen voor de verwerking, die zwaarder wegen dan je belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om je belangen, rechten en vrijheden te doen gelden, uit te oefenen of juridische claims te verdedigen.

Indien je persoonsgegevens voor directmarketing-doeleinden worden verwerkt, heb je te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover dit verband houdt met dergelijke directmarketing.

Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe reclamedoeleinden, worden je persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Je hebt de mogelijkheid om je recht van bezwaar in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG.

Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor statistische doeleinden op grond van art. 89 lid 1 van de AVG om redenen die voortvloeien uit je specifieke situatie.

Je recht van bezwaar kan worden beperkt voor zover het waarschijnlijk is dat de realisatie van de statistische doeleinden onmogelijk of ernstig belemmerd wordt en de beperking noodzakelijk is voor de vervulling van statistische doeleinden.

7.7. Recht op herroeping van de toestemming

Je hebt te allen tijde het recht om je toestemming voor gegevensverwerkingsactiviteiten in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming wordt uitgevoerd totdat de toestemming wordt ingetrokken.

7.8. Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen, waaronder profiling

Je hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – die rechtsgevolgen voor je heeft of je op een vergelijkbare manier aanzienlijk treft. Dit geldt niet indien de beslissing
(1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen jou en de verantwoordelijke persoon,
(2) toelaatbaar is volgens de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon onderworpen is en die wetgeving passende maatregelen bevat om je rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen; of
(3) wordt genomen met je uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonsgegevens in de zin van art. 9 lid 1 van de AVG, tenzij art. 9 lid 2 onder a) of g) van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om je rechten en vrijheden en je legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in (1) en (3) bedoelde gevallen zullen wij passende maatregelen nemen om je rechten en vrijheden en je legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon door de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, zijn eigen standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

7.9. Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep, heb je het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar je verblijft, werkt of van een inbreuk wordt verdacht, indien je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de rechtsmogelijkheden overeenkomstig art. 78 van de AVG.

7.10. Is er een verplichting om persoonsgegevens te verstrekken?

Als je een Aklamio-account aanmaakt (zie punt 4.2.1. hierboven), moet je bepaalde gegevens in het kader van de met ons te sluiten overeenkomst verstrekken. Als je bonussen wilt opnemen die op je rekening zijn bijgeschreven, moet je de vereiste opname-informatie verstrekken. Als je een boekingsaanvraag indient bij ons ondersteuningsteam, moet je de informatie verstrekken die nodig is om je bestelling te volgen. Bovendien is de verstrekking van persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch ben je verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Het verstrekken van persoonsgegevens voor het gebruik van onze diensten kan echter ook in individuele gevallen noodzakelijk zijn. Als je ons niet de gegevens verstrekt die wij noodzakelijk achten, is het mogelijk dat wij onze diensten niet volledig aan je kunnen leveren.

Indien je als zakelijke klant gebruik wilt maken van onze diensten (zie hierboven onder paragraaf 4.3.1), moet je in het kader van de met ons te sluiten gebruiksovereenkomst bepaalde gegevens verstrekken. Wij zullen telkens aangeven welke gegevens dat zijn. Bovendien is de verstrekking van persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch ben je verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Het verstrekken van persoonsgegevens voor het gebruik van onze diensten kan echter ook in individuele gevallen noodzakelijk zijn. Als je ons niet de informatie verstrekt die wij noodzakelijk achten, is het mogelijk dat wij de diensten niet volledig aan je kunnen leveren.

7.11. Wijziging van de verklaring inzake gegevensbescherming; Wijziging van het doel

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring inzake gegevensbescherming te wijzigen in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De huidige versie is hier te vinden of op een andere gemakkelijk toegankelijke locatie op onze website of het platform. Indien wij van plan zijn de gegevens te verwerken voor andere doeleinden dan waarvoor ze werden verzameld, zullen wij je vooraf op de hoogte brengen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.