Ogólne warunki dla użytkowników

§1 Opis usług, akceptacja

1. Niniejszy tekst to warunki użytkowania (zwane dalej „Warunkami użytkowania”), jakim podlega korzystanie z serwisu znajdującego się pod adresem internetowym www.aklamio.com, należącego do spółki aklamio GmbH, z siedzibą przy Hauptstraße 27-29, Haus 9 (Neubau) Aufgang N, 10827 Berlin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Charlottenburgu w Berlinie pod numerem rejestracyjnym: HRB 135742 B, identyfikatorem VAT: DE278905684 (zwaną dalej „Aklamio”). Aklamio oferuje usługę internetową (zwaną dalej „Usługą Aklamio”), która umożliwia śledzenie i przetwarzanie rekomendacji użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”), zarejestrowanych w Serwisie Aklamio (zwanego dalej „Serwisem Aklamio”) zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez partnerów biznesowych Aklamio (zwanych dalej „Partnerami”). Dostęp do Usługi Aklamio możliwy jest za pośrednictwem stron internetowych Partnerów, a także strony internetowej Aklamio: www.aklamio.com (zwanej dalej „Stroną internetową”). Użytkownicy mogą rekomendować produkty i usługi Partnerów stronom trzecim (zwanych dalej „Klientami”) (zwane dalej „Rekomendacją”), korzystającym z Usługi Aklamio. Jeśli w wyniku takiej Rekomendacji Partner i Klient dokonają transakcji handlowej zgodnie z poniższym opisem, Użytkownik otrzyma od Aklamio wcześniej określoną nagrodę za taką Rekomendację, zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Użytkownicy mogą także zakupić produkty lub usługi od pewnych Partnerów uczestniczących w usłudze Cashback Aklamio i otrzymać od Aklamio wcześniej określony zwrot pewnej kwoty pieniężnej, tj. cashback (zwany dalej „Cashback”). Niniejsze warunki użytkowania obowiązują pomiędzy Użytkownikiem a Aklamio.

2. Z Usługi Aklamio mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia oraz przedsiębiorcy. Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, Użytkownik potwierdza, że jest osobą fizyczną, która ukończyła 18. rok życia albo może działać w pełni jako przedsiębiorca. Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszymi Warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Aklamio. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem (czyli nie działa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), musi zaakceptować Warunki użytkowania zanim zacznie korzystać z Usługi Aklamio. Umowa korzystania z Usług Aklamio zostaje zawarta w momencie ukończenia rejestracji w Serwisie Aklamio, zgodnie z § 3 pkt. 4 niniejszych Warunków użytkowania (zwana dalej „Umową”).

3. Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi Aklamio wyłącznie do celów niehandlowych i niezwiązanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Cel handlowy istnieje wtedy, gdy Użytkownik dokonuje Rekomendacji regularnie i w znacznej ilości, z zamiarem regularnego otrzymywania zysku.

4. Użytkownicy, którzy w czasie rejestracji w Usłudze Aklamio lub później, mają zamiar korzystania z Usługi Aklamio do celów handlowych, zobowiązują się, zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania, do bezzwłocznego poinformowania Aklamio o tym fakcie na piśmie (także drogą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@aklamio.com). Aklamio zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usługi Aklamio dla celów handlowych, rozwiązania z nim umowy bez wypowiedzenia lub dopuszczenia takiej działalności handlowej w zależności od przypadku.

5. Korzystając z Usługi Aklamio, Użytkownicy działają niezależnie i samodzielnie. Nie obejmują ich także żadne instrukcje Aklamio. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, rozporządzeń, zapisów ustaw, w tym właściwych przepisów podatkowych i prawa handlowego, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów mających zastosowanie do konsumentów.

6. Korzystanie z Usługi Aklamio jest bezpłatne dla wszystkich Użytkowników.

§2 Strony

1. Aklamio nie działa jako przedstawiciel Partnerów. Aklamio wyłącznie udostępnia Serwis Aklamio, gdzie prezentuje Usługi Aklamio. Dlatego też zawarcie Umowy na podstawie niniejszych Warunków użytkowania pomiędzy Użytkownikiem a Aklamio nie powoduje powstania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem.

2. Zakup przez Użytkownika lub Klienta towarów lub usług czy też zawarcie innych transakcji na stronie internetowej Partnera stanowi osobną czynność prawną pomiędzy Użytkownikiem albo Klientem a Partnerem. Aklamio nie jest stroną takiej czynności prawnej. Roszczenia wynikające z takiego stosunku prawnego można kierować wyłącznie wobec Partnera.

§3 Rejestracja i zawarcie Umowy

1. Użytkownik, który chce korzystać z Usługi Aklamio, musi zarejestrować się w Serwisie i utworzyć konto Aklamio. Aby zarejestrować się, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracji lub Rekomendacji w Usłudze Aklamio i zaakceptować niniejsze Warunki użytkowania. Użytkownik powinien także zapoznać się z polityką prywatności Aklamio (https://www.aklamio.com/pl/prywatnosc/), o której mowa w trakcie procesu rejestracji. Informacje oraz dane osobowe podane przez Użytkownika podlegają przetwarzaniu zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych.

2. Każdy Użytkownik może dokonać rejestracji w Serwisie Aklamio wyłącznie jeden raz. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych informacji w polach formularza rejestracyjnego.

3. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem Strony internetowej, a także w związku z przedstawieniem pierwszej Rekomendacji za pośrednictwem widżetu Aklamio, który jest zintegrowany ze stronami internetowymi Partnerów.

4. Po ukończeniu rejestracji w Serwisie Aklamio, Użytkownik wyraża chęć zawarcia Umowy z Aklamio na podstawie niniejszych Warunków użytkowania. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Aklamio zostaje zawarta wyłącznie po potwierdzeniu rejestracji w formie wiadomości e-mail dla Użytkownika.

5. Usługa Aklamio świadczona jest wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków użytkowania. Wszelkie inne warunki zaproponowane przez Użytkownika są niniejszym wyraźnie wyłączone, jeśli i w zakresie, w jakim takie warunki zaprzeczają lub uzupełniają niniejsze Warunki użytkowania. Zgoda na korzystanie z Usługi Aklamio nie jest zbywalna i jest ściśle zastrzeżona dla zarejestrowanego Użytkownika.

6. Niniejsza Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.

§4 Odstąpienie od Umowy

1. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od momentu jej zawarcia, bez konieczności podawania przyczyny. Okres do wykonania prawa odstąpienia rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy i kończy się po upływie 14 dni. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik musi jednoznacznie poinformować Aklamio (działająca pod adresem: aklamio GmbH, Hauptstraße 27-29, Haus 9 (Neubau) Aufgang N, 10827 Berlin, adres e-mail: pomoc@aklamio.com ) o zamiarze odstąpienia od Umowy (np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).

§5 Warunki dotyczące nagród

1. Nagroda zostanie wypłacona (z zastrzeżeniem § 6 poniżej) wyłącznie za pomyślnie zrealizowaną Rekomendację, która spełnia następujące warunki i której dokonano za pośrednictwem kanału mediów elektronicznych, obsługiwanego przez Aklamio oraz w ramach dostępnej oferty nagród (zwana dalej „Nagrodą”):
(1) Użytkownik może opublikować lub przesłać Rekomendację za pośrednictwem jednego z obsługiwanych kanałów mediów elektronicznych poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Każda utworzona w ten sposób Rekomendacja zawiera link wygenerowany przez Aklamio (zwany dalej „Linkiem z poleceniem”), który odsyła do rekomendowanego produktu oraz Partnera. Użytkownik może również skopiować Link z poleceniem i wykorzystać go wyłącznie do pierwotnego celu zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania (z uwzględnieniem zwłaszcza obowiązków zawartych w § 7). W każdym z takich przypadków Rekomendację uznaje się za poprawnie zrealizowaną wyłącznie wtedy, gdy:

 • Klient kliknie w link z poleceniem w czasie obowiązywania oferty z Nagrodą (§ 5 pkt 4),
 • bezpośrednio (tj. bez zwłoki i bez odwiedzania w tym czasie innych stron internetowych) po kliknięciu Linku z poleceniem przez Klienta, Klient ten oraz odpowiednio rekomendowany Partner zawrą umowę kupna-sprzedaży rekomendowanego produktu lub rekomendowanej usługi, określonych w ofercie z Nagrodami,
 • transakcja pomiędzy Klientem a Partnerem spełnia dodatkowe warunki, o których mowa we właściwej ofercie z Nagrodą,
 • zawarcie transakcji pomiędzy Klientem a Partnerem musi wynikać z Rekomendacji, co będzie widoczne w odpowiednim pliku cookie przechowywanym w przeglądarce Klienta (w tym celu Klient w swojej przeglądarce musi włączyć pliki cookies), oraz
 • Klient nie jest Użytkownikiem rekomendującym.

(2) Pewne oferty z Nagrodami przewidują możliwość przeprowadzania nagradzanej transakcji pomiędzy Partnerem a Klientem również po zamówieniu złożonym przez telefon lub w autoryzowanym sklepie sprzedaży detalicznej. W takich przypadkach Rekomendację uznaje się za poprawnie zrealizowaną wyłącznie wtedy, gdy:

 • Użytkownik wygeneruje odpowiedni Link z poleceniem i wykorzysta go zgodnie z założonym celem zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania,
 • Klient kliknie w Link z poleceniem w czasie obowiązywania oferty z Nagrodą (§ 5 pkt 4) i uwzględni wyświetlony kod Rekomendacji,
 • Klient i Partner zawrą umowę kupna-sprzedaży rekomendowanego produktu lub rekomendowanej usługi, przy czym Klient podaje kod Rekomendacji, a Partner go rejestruje, transakcja pomiędzy Klientem a Partnerem spełnia dodatkowe warunki, o których mowa w ofercie z Nagrodą, oraz
 • Klient nie jest Użytkownikiem rekomendującym.

Jeżeli jest to przewidziane w warunkach uzyskania Nagrody, Użytkownik – zamiast posłużyć się Linkiem z poleceniem, może podać Klientowi swój adres e-mail, którego użył do rejestracji w Serwisie Aklamio oraz zgodę na jego ujawnienie Partnerowi celem przypisania Nagrody do Użytkownika.

2. Pewne oferty z Nagrodami przewidują też Nagrodę (z zastrzeżeniem § 6 poniżej) w sytuacji zakupu przez Użytkownika produktu dla siebie w sklepie internetowym Partnera poprzez link dostępny na Stronie Internetowej (Cashback). Aby Użytkownik mógł otrzymać Nagrodę za zakup, muszą być spełnione następujące warunki:

 • Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem zostaje zawarta za pośrednictwem przycisku cashback na Stronie internetowej, pasku Cashbar od Aklamio lub innych usług świadczonych przez Aklamio w okresie ważności oferty z nagrodą (§5 nr 4),
 • bezpośrednio (tj. bez zwłoki i bez odwiedzania w tym czasie innych stron internetowych) po kliknięciu przez Użytkownika przycisku Cashback na Stronie internetowej, a następnie przekierowaniu do sklepu internetowego Partnera, Użytkownik zawrze z Partnerem umowę dotyczącą produktu lub usługi określonych w ofercie z Nagrodą,
 • transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem spełnia dodatkowe warunki, o których mowa we właściwej ofercie z Nagrodą, oraz
 • transakcja zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem była śledzona i przekazywana przez Partnera i zarejestrowana przez Aklamio.

3. Użytkownik ma prawo uczestnictwa w Nagrodach otrzymanych przez tych nowych Użytkowników Aklamio, którym Użytkownik wcześniej polecił Aklamio («Powiedz znajomemu»). Jeżeli nowy Użytkownik, który korzysta z Aklamio na skutek polecenia, otrzyma Nagrodę, Użytkownik, który go polecił, będzie partycypował w takiej Nagrodzie, zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania, przy czym nie będzie to stanowiło osobnego, niezależnego roszczenia co do otrzymania nowej Nagrody.
(1) Aby skorzystać z opcji «Powiedz znajomemu», Użytkownik musi udostępnić poleconej wcześniej osobie specjalny Link z poleceniem, zamieszczony w tym celu na Stronie internetowej. Osoba, której przekazano polecenie, musi (i) skorzystać z Linku z poleceniem w czasie obowiązywania oferty «Powiedz znajomemu» i (ii) zarejestrować się w Aklamio (co nie wymaga uiszczenia żadnej płatności czy spełnienia innych warunków), robiąc to po raz pierwszy zgodnie z § 3 niniejszych Warunków użytkowania – bezpośrednio po kliknięciu łącza.
(2) Osoba, która zdobędzie Nagrodę na podstawie Rekomendacji dokonanej przez w Użytkownika odniesieniu do Partnera lub produktu i w związku z nią zarejestruje się w Aklamio po raz pierwszy jako nowy Użytkownik, również zostanie uznana za nowo poleconego Użytkownika, na potrzeby opcji «Powiedz znajomemu».
(3) We wszystkich przypadkach polecenie musi spełnić następujące dodatkowe warunki:

 • Aklamio potwierdza rejestrację nowego Użytkownika,
 • polecona osoba nie jest Użytkownikiem polecającym i nie rejestrowała się w przeszłości w Aklamio,
 • polecona osoba zdobywa Nagrodę zgodnie z powyższym § 5 pkt 1, 2 oraz
 • polecenie spełnia każdy inny warunek podany w ofercie «Powiedz znajomemu».

(4) Partycypacja w Nagrodzie poleconego Użytkownika na podstawie oferty «Powiedz znajomemu» jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy właściwa oferta, na której Nagroda ta się opiera, przewiduje opcję otrzymania pełnej Nagrody przez poleconego Użytkownika (a nie obowiązkowe podzielenie się Nagrodą lub obowiązkową wypłatę Nagrody poleconemu Użytkownikowi).
(5) Kwota partycypacji w Nagrodach poleconego Użytkownika jest podana we właściwej ofercie «Powiedz znajomemu» na Stronie internetowej. Partycypacja jest ważna wyłącznie przez ograniczony czas: objęte są nią tylko takie Nagrody, które polecony Użytkownik zdobył w okresie czasu określonym w ofercie «Powiedz znajomemu», ale w każdym przypadku nie dłużej niż przez pierwszy rok po rejestracji jako nowy Użytkownik w Aklamio. Po tym okresie otrzymanie jakichkolwiek Nagród nie będzie możliwe.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oferty z Nagrodami mogą ulec zmianie w każdej chwili. Oferty z Nagrodami są ważne wyłącznie przez ograniczony czas. Oferty z Nagrodami mogą zawierać również ograniczenia co do liczby możliwych Rekomendacji. Nagrodę można otrzymać wyłącznie wtedy, w zakresie, w jakim po dokonaniu transakcji pomiędzy Partnerem a Klientem (czy też odpowiednio Użytkownikiem) (i) oferta z Nagrodą nie utraciła ważności oraz (ii) zostały spełnione odpowiednie warunki Nagrody obowiązujące w momencie zawarcia transakcji. Obowiązujące są wyłącznie te warunki Nagrody, które są podane na Stronie internetowej właściwej oferty z Nagrodami po skutecznym zawarciu transakcji pomiędzy Partnerem a Klientem (lub odpowiednio Użytkownikiem).

§5a Zawartość Nagrody; Wygaśnięcie

1. Nagrody (Nagrody za Polecenia oraz Nagrody za Zakup) mogą uprawniać Użytkownika do wypłaty kwoty pieniężnej (zwanej dalej „Nagrodą Pieniężną”) lub określonego świadczenia innego rodzaju (zwanego dalej „Nagrodą Niepieniężną”). Kwota Nagród Pieniężnych do wypłacenia Użytkownikowi lub szczegóły dotyczące świadczenia Nagród Niepieniężnych są określone w odpowiedniej ofercie nagrody.

2. O ile nie uzgodniono inaczej w odpowiedniej ofercie nagrody, zobowiązanie wypłaty kwoty nagrody lub spełnienia jakiegokolwiek innego konkretnego świadczenia obiecanego zgodnie z ofertą nagrody wygasa po upływie roku od oznaczenia Nagrody jako „potwierdzonej” zgodnie z § 6.

§6 Warunki płatności

1. Aklamio tworzy konto Nagród dla każdego pomyślnie zarejestrowanego Użytkownika. Na takim koncie będą gromadzone zdobyte Nagrody. Aklamio regularnie informuje Użytkownika o bieżącym statusie jego konta Nagród za pośrednictwem poczty elektronicznej. Takie informacje są w każdym momencie widoczne także na koncie Użytkownika.

2. Dla każdego pomyślnie zrealizowanego polecenia zgodnie z § 5 pkt 1 i każdego pomyślnie zrealizowanego zakupu zgodnie z § 5 pkt 2 niniejszych Warunków użytkowania, w zależności od przypadku, Nagroda określona w ofercie zostanie tymczasowo przekazana na konto Użytkownika i oznaczona jako „oczekująca na potwierdzenie”.

3. Nagroda oczekująca na potwierdzenie będzie wypłacona wyłącznie w przypadku spełnienia następujących warunków w odniesieniu do odpowiedniej transakcji pomiędzy Partnerem a Klientem (w przypadku Rekomendacji) lub Partnerem a Użytkownikiem (w przypadku Cashback):

 • transakcja nie zostanie odrzucona, cofnięta, anulowana czy unieważniona przez Partnera, Użytkownika czy Klienta ani w żaden inny sposób rozwiązana (jednostronnie czy za obopólnym porozumieniem stron),
 • cena zakupu zostanie uiszczona w pełni i bez zwłoki – w odniesieniu do ceny na fakturze wystawionej Klientowi przez Partnera (w przypadku Rekomendacji) lub Partnerowi przez Użytkownika (w przypadku Cashback),
 • Klient lub odpowiednio Użytkownik odbierze zamówione towary lub usługi, w zależności od przypadku,
 • upłyną terminy ustawowe i umowne dotyczące anulowania lub wycofania się z umowy,
 • transakcja spełnia wszystkie dodatkowe warunki określone w ofercie Nagrody oraz
 • Aklamio otrzyma potwierdzenie skuteczności transakcji od Partnera.

4. Kiedy zostaną spełnione warunki określone w § 6 pkt 3, Nagroda zostanie przekazana na konto Nagród i oznaczona jako „potwierdzona”. Jeśli nie zostanie spełniony co najmniej jeden warunek określony w § 6 pkt 3, odpowiednia Nagroda „oczekująca na potwierdzenie” zostanie anulowana i oznaczona jako „odrzucona”.

5. W momencie, gdy kwota potwierdzonych Nagród osiągnie minimalną wartość 1 złotego (lub 1 Euro, 1 Funta brytyjskiego, 1 Franka szwajcarskiego, 1 Dolara amerykańskiego, zależnie od przypadku), Użytkownik ma prawo żądać wypłaty takich środków na swoje konto. Płatności dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem polecenia przelewu na konta w banku w Polsce lub za pośrednictwem serwisu płatności PayPal. Może zaistnieć konieczność uiszczenia przez Użytkownika opłat pobieranych przez serwis PayPal lub bank Użytkownika, jeśli płatność ma być dokonana w walucie innej niż złoty. Użytkownik powinien ustalić kwestie ewentualnych opłat dodatkowych z własnym bankiem. Aklamio nie odpowiada bowiem za takie opłaty i nie zwróci ich Użytkownikowi.

6. Po wypłaceniu Nagrody przez Aklamio na konto bankowe (lub, odpowiednio, konto PayPal) określone przez Użytkownika, Użytkownik zwalnia Aklamio od wszelkich roszczeń i zrzeka się ich w odniesieniu do wypłaty odpowiednich Nagród, nawet jeśli konto nie należy do niego.

7. Wszelki sprzeciw wobec salda czy innych szczegółów konta Nagród musi być wniesiony przez Użytkownika na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu najpóźniej sześciu (6) tygodni od odebrania wiadomości e-mail z informacjami o statusie konta Nagród. Niewniesienie sprzeciwu w takim okresie zostanie uznane za zatwierdzenie salda konta Nagród. Aklamio poinformuje o tym Użytkownika, wysyłając wiadomość mailową o saldzie konta Nagród. Użytkownik ma prawo zażądać korekty salda konta Nagród po okresie sześciu tygodni, ale w takim przypadku musi on udowodnić swoje roszczenie, tj. że zarobiona przez niego Nagroda nie została przekazana na konto lub nie została przekazana w całości. Prawo anulowania przysługujące Aklamio na podstawie § 6 pkt 9 niniejszych Warunków użytkowania pozostaje bez zmian.

8. Aklamio może anulować Nagrody, jeśli ich wypłata nie byłaby zasadna zdaniem Aklamio ze względu na naruszenie Umowy przez Użytkownika, zwłaszcza jeśli (i) Użytkownik naruszy któryś ze swoich obowiązków na podstawie §1 i §7 niniejszych Warunków użytkowania, (ii) Użytkownik (w przypadku Cashback) lub Klient (w przypadku Rekomendacji) naruszy warunki użytkowania serwisu Partnera, (iii) Użytkownik wykorzystuje Usługę Aklamio do pozyskiwania Nagród w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem oraz niezgodnie z celem Usługi Aklamio lub (iv) nie spełniono warunków otrzymania Nagrody lub jej wypłaty. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków użytkowania, Aklamio ma prawo z mocą wsteczną anulować Nagrody. Anulowane Nagrody są oznaczane jako „odrzucone”.

9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że, mimo dołożenia należytej staranności, niewielka liczba Rekomendacji i zakupów może nie zostać poprawnie zarejestrowana przez Aklamio lub jej Partnera ze względów technicznych, w tym między innymi z powodu (i) błędów podczas ładowania stron internetowych, (ii) wyłączenia plików cookies w przeglądarce Użytkownika, (iii) korzystania z oprogramowania blokującego reklamy, (iv) nadpisania pliku cookie przechowywanego przez Aklamio ze względu na przejście na inne strony internetowe lub (v) innych zakłóceń technicznych Usługi Aklamio lub stron internetowych Partnera. W takich przypadkach Użytkownik nie występuje do Aklamio z roszczeniem płatności, ale może zażądać korekty za pośrednictwem swojego konta. W celu uniknięcia wątpliwości, Aklamio może w każdej chwili korygować błędy na koncie Nagród.

10. Użytkownik może przesyłać żądania korekty Nagrody za pośrednictwem właściwej opcji na jego koncie Nagród. Żądanie można wnieść w terminie określonym we właściwej ofercie z Nagrodą, ale w każdym przypadku nie później niż w ciągu trzech (3) miesięcy od (i) daty transakcji pomiędzy Partnerem a Klientem (lub odpowiednio Użytkownikiem) lub (ii) odrzucenia Nagrody przez Aklamio, zależnie od przypadku.

11. Użytkownikowi nie przysługuje prawo cedowania czy przenoszenia poszczególnych czy wszystkich praw i obowiązków, w tym Nagród, na podstawie zawartej Umowy, bez uprzedniej zgody na piśmie udzielonej przez Aklamio.

12. Od uznanych na koncie Nagród nie przysługują odsetki żadnego rodzaju.

§7 Treści użytkowników

1. Aklamio wyłącznie według swojego uznania może pozwolić Użytkownikowi na umieszczenie, przesłanie, publikację, wprowadzenie lub przesłanie danych lub treści np. tekstu lub zdjęć do wiadomości publicznej na Stronie internetowej (zwanych dalej „Treściami Użytkownika”). Poprzez udostępnianie Treści na Stronie internetowej Użytkownik przyznaje Aklamio obowiązującą na całym świecie niewyłączną, zbywalną, z możliwością podlicencjonowania i wolną od tantiem licencję wykorzystywania takich Treści Użytkownika w związku z Usługą Aklamio oraz prawo do edytowania, dystrybuowania, powielania, przesyłania i podawania takich Treści do wiadomości publicznej. Licencja ta wygasa wraz z usunięciem przez Użytkownika właściwych treści lub swojego konta Aklamio.

2. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przekazywane przez siebie treści. Przekazując Treści Użytkownika, Użytkownik potwierdza, że (i) posiada prawa wyłączności do odpowiednich treści lub że posiada wszystkie prawa, licencje, zezwolenia i zgody niezbędne do przekazania Aklamio praw do używania odpowiednich Treści Użytkownika zgodnie z § 7 pkt 1; oraz (ii) że przekazywanie odpowiednich Treści Użytkownika na Stronę internetową odbywa się zgodnie z prawem, a zwłaszcza nie narusza żadnych praw osoby trzeciej. W Aklamio obowiązuje polityka wygaszania kont osób, które notorycznie naruszają prawa własności intelektualnej.

3. Użytkownik zobowiązuje się do niepublikowania treści naruszających zasady moralne. Treści Użytkownika nie mogą zawierać zwłaszcza treści pornograficznych, promujących przemoc, dyskryminację, obraźliwych, rasistowskich czy znieważających.

4. Aklamio ma prawo, ale nie obowiązek, usunięcia Treści Użytkownika bez uprzedniego powiadomienia, jeśli istnieje wystarczające wskazanie co do tego, że podanie do wiadomości takich Treści Użytkownika naruszy przepisy prawa, rozporządzenia, zasady moralne i/lub prawa osób trzecich.

§8 Obowiązki Użytkowników

1. Użytkownik może wykorzystywać Usługę Aklamio wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Użytkownik zwłaszcza nie ma prawa do wykorzystywania Usługi Aklamio do reklamowania własnej osoby, innych ofert handlowych czy w kontekście treści niezgodnych z prawem lub niemoralnych.

2. Użytkownik może wysyłać Rekomendacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości w portalu Facebook itd., korzystając z Usługi Aklamio i tylko tym osobom i/lub firmom, które wyraźnie zgodziły się na otrzymywanie od niego takich Rekomendacji. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących go przepisów prawa dotyczących treści reklamowych wysyłanych mailowo (spamu).

3. Użytkownik nie ma prawa zmieniać żadnych treści na Stronie internetowej czy innych stronach internetowych Aklamio lub jej Partnerów ani łączyć Usługi Aklamio z usługami, stronami internetowymi i treściami stron trzecich. Użytkownikowi nie wolno wprowadzać żadnych zmian w wiadomościach e-mail z poleceniami, przesyłanych za pośrednictwem Usługi Aklamio. Użytkownik może dodawać informacje, ale wyłącznie w ramach wiadomości osobistej do odbiorcy Rekomendacji, o ile dodane informacje są prawdziwe, właściwe i niewprowadzające w błąd.

4. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania żadnych nielegalnych czy nieetycznych środków w związku z korzystaniem z Usługi Aklamio, zwłaszcza w postaci niewłaściwego przekierowania, oszustwa, groźby i wymuszenia wobec odbiorców jego Rekomendacji. Użytkownikowi nie wolno także ukrywać faktu zdobycia Nagrody za pomyślnie zrealizowane polecenie. W niektórych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Użytkownik może być prawnie zobowiązany do ujawniania, że otrzyma Nagrodę, jeśli odbiorca Rekomendacji dokona zakupu za pośrednictwem Linku z poleceniem.

5. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywania znaków towarowych ani innych praw (zob. § 11) Aklamio i jej Partnerów, chyba że uzyska na to zgodę od, odpowiednio – Aklamio czy jej Partnera.

6. Użytkownikowi nie wolno używać łączy generowanych przez Aklamio w nieprzyzwoity lub niewłaściwy sposób. Użytkownikowi nie wolno zwłaszcza (i) kopiować, wklejać i reklamować takich łączy na stronach internetowych z treściami rasistowskimi, pornograficznymi, promujących przemoc czy dyskryminującymi, ani na stronach internetowych mogących wyrządzić szkodę osobom niepełnoletnim, ani (ii) korzystać z LayerAd, ForcedClick czy podobnych metod.

7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z łączy wygenerowanych przez Aklamio na stronach internetowych Partnerów ani na stronach internetowych połączonych z ich stronami internetowymi.

8. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Usługi Aklamio w sposób mogący przynieść szkody Aklamio i jej Partnerom. Użytkownikowi nie wolno zwłaszcza korzystać z Usługi Aklamio do wysyłania rekomendacji samemu sobie czy podrabiania pomyślnie zrealizowanych Rekomendacji. Stanowczo zabronione jest każde nieuczciwe działanie i Aklamio zastrzega sobie prawo ochrony Usługi Aklamio, jej Strony internetowej, Użytkowników i Partnerów.

9. Użytkownik zobowiązuje się do podawania wyłącznie rzetelnych i aktualnych danych podczas rejestracji w Aklamio (§ 3) i/lub wprowadzania szczegółów płatności (§ 6). Wszelkie zmiany takich danych należy bezzwłocznie przekazać do wiadomości Aklamio. Dotyczy to zwłaszcza danych podawanych przez Użytkowników do celów otrzymywania płatności w ramach Nagród (np. imienia i nazwiska właściciela konta, numeru konta, kodu banku itd.).

10. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony swoich danych logowania na konto Aklamio i hasła osobistego przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich. Wszystkie czynności wykonane przez Użytkownika, kiedy będzie zalogowany, uznaje się za czynności wykonane przez niego.

11. Użytkownik może zarejestrować i prowadzić tylko jedno konto Aklamio. Jeśli Użytkownik zarejestruje wiele kont, Aklamio zastrzega prawo do wygaszenia wszystkich takich nadliczbowych kont oraz anulowania wszystkich ewentualnych środków zgromadzonych na takich kontach.

12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zadeklarowanie, zgłoszenie i zapłatę wszystkich właściwych podatków w związku z otrzymaniem nagród. Aklamio ma prawo podać właściwym organom informacje o koncie Użytkownika i historię transakcji, jeśli wystąpi taki obowiązek prawny.

§9 Dostępność

1. Aklamio dokłada największych starań w celu zapewnienia ciągłej dostępności Usługi i Strony internetowej Aklamio. Dostępność serwera wynosi średnio w miesiącu 98%. Jednak Aklamio nie może zagwarantować nieograniczonej dostępności.

2. Aklamio zastrzega sobie prawo prowadzenia prac konserwacyjnych pomiędzy godz. 22:00 a 06:00 czasu środkowoeuropejskiego. W wyniku tego dostępność Usługi i Strony internetowej Aklamio może być ograniczona w tym czasie.

§10 Obowiązki

1. O ile niniejsze Warunki użytkowania nie stanowią inaczej, w tym postanowienia poniżej, z zastrzeżeniem przedstawionych dalej ograniczeń, Aklamio może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za naruszenie obowiązków umownych i pozaumownych na podstawie właściwych przepisów prawa powszechnego.

2. Aklamio może być pociągnięta do odpowiedzialności za szkody wynikające z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. W przypadku rażącego niedbalstwa Aklamio może odpowiadać wyłącznie za:

 • (i) szkody wynikające z utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu lub
 • (ii) szkody wynikające z naruszenia istotnych zobowiązań umownych (tj. zobowiązanie, którego dopełnienie jest niezbędne dla należytego wykonywania Umowy lub na którego przestrzeganiu regularnie polega druga strona). W takim przypadku jednak odpowiedzialność Aklamio ogranicza się do odszkodowania za typowo powstające, możliwe do przewidzenia szkody.

3. Ograniczenia co do odpowiedzialności na podstawie §10 pkt. 2 nie obowiązują w stopniu, w jakim Aklamio przyjęła gwarancję lub w inny sposób podlega odpowiedzialności na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Aklamio nie odpowiada za szkody wyrządzone przez swoich Partnerów. Roszczeń gwarancyjnych z powodu wadliwości produktów lub usług zakupionych od Partnera można dochodzić wyłącznie od danego Partnera.

5. Aklamio nie odpowiada za łącza wygenerowane przez Aklamio, które są używane lub zmieniane przez Użytkownika niezgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania, zwłaszcza jeśli chodzi o naruszenie prawa stron trzecich.

6. Aklamio nie odpowiada za poprawność i kompletność treści zamieszczanych przez Partnerów na Stronie internetowej. Aklamio nie ponosi odpowiedzialności zwłaszcza za opisy i zapewnienia dotyczące produktów, usług oferowanych przez Partnerów i nagród.

7. Aklamio nie ponosi odpowiedzialności za dostępność produktów i/lub usług oferowanych przez Partnerów.

8. Aklamio nie odpowiada za rzetelność i postępowanie swoich Partnerów, ani za jakość oferowanych przez nich produktów i usług.

9. Aklamio nie ponosi odpowiedzialności za możliwość dostarczenia i/lub fizyczne czy elektroniczne dostarczenie Rekomendacji przez odbiorcę.

10. Partner jako jedyny jest odpowiedzialny za potwierdzenie Nagrody oferowanej za transakcję przeprowadzoną na jego stronie internetowej. Aklamio nie ponosi odpowiedzialności w związku z potwierdzeniem Nagrody przez Partnera ani za punktualność takiego potwierdzenia.

§11 Ochrona danych, prawa własności

1. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności Aklamio, która reguluje ochronę danych przez Aklamio. Polityka dostępna jest na Stronie internetowej.

2. Wszystkie prawa dotyczące Strony internetowej i jej treści, którejkolwiek ze strony internetowej Partnera i jego treści, domen internetowych, technologii umożliwiającej funkcjonowanie Usługi Aklamio oraz znaki handlowe i logo Aklamio lub jej Partnerów, a także prawa autorskie, prawa dotyczące bazy danych i nazw, prawa dotyczące projektu, użyteczności i patentów oraz wszystkie licencje korzystania z takich Praw, które istnieją obecnie lub zostaną stworzone w przyszłości, przyznane czy przeniesione w przyszłości, są dalej nazywane „Prawami”. Jedynym właścicielem wszystkich Praw jest Aklamio (lub, odpowiednio, jej Partnerzy w odniesieniu do stron internetowych prowadzonych przez tych Partnerów, w tym treść takich stron internetowych i logo Partnerów). Niniejsze Warunki użytkowania nie przyznają Użytkownikom żadnych Praw, ani ich na nich nie przenoszą. Aklamio przyznaje Użytkownikom osobiste, ograniczone, niewyłączne, odwoływalne i nieprzenoszalne prawo korzystania z Usług Aklamio zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Prawo to wygasa wraz z wygaśnięciem lub wypowiedzeniem niniejszej Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Aklamio. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie odtwarzał, kopiował, przypisywał sobie, zmieniał, dekompilował, niewłaściwie wykorzystywał jakichkolwiek treści i technologii chronionych przez niniejsze Prawa, ani nie będzie udostępniał takich treści i technologii stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody, odpowiednio, Aklamio lub jej Partnerów, chyba że takie wykorzystywanie nie narusza niniejszych Warunków użytkowania i korzystania z Usługi Aklamio zgodnie z jej przeznaczeniem.

§12 Rozwiązanie Umowy

1. Każda ze stron ma prawo rozwiązania niniejszej Umowy bez podania przyczyny z trzydniowym (3) terminem wypowiedzeniem. Bez zmian pozostaje prawo konsumenta do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.

2. Wypowiedzenia należy dokonać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wypowiedzenie należy przesłać na adres pocztowy lub adres e-mail podany w §4. Aklamio prześle ewentualne wypowiedzenie na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji.

3. Aklamio ma prawo rozwiązania niniejszej Umowy bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregoś z jego obowiązków, o których mowa w § 1, § 7 i § 8, i zablokowania jego Konta ze skutkiem natychmiastowym.

4. Po skutecznym rozwiązaniu Umowy, Aklamio dezaktywuje i usuwa konto Użytkownika i blokuje mu dostęp do Usługi Aklamio.

§13 Zmiany

1. Aklamio ma prawo zawrzeć w każdej chwili nowe umowy z Partnerami lub wypowiedzieć bieżące umowy z nimi.

2. Aklamio zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnej chwili Usługi Aklamio, o ile taka zmiana nie narusza istotnych zobowiązań dotyczących realizacji Umowy.

3. Aklamio ma prawo zmiany niniejszych Warunków użytkowania w każdej chwili z przyszłym skutkiem. Zmiany niniejszych Warunków użytkowania zostaną zakomunikowane zarejestrowanym Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej i udostępnione na Stronie internetowej nie później niż cztery (4) tygodnie przed ich wejściem w życie. Zmiany uznaje się za zaakceptowane przez Użytkownika, o ile po potwierdzeniu takiej wiadomości e-mail w ciągu dwóch (2) tygodni nie sprzeciwi się temu wyraźnie na piśmie. Firma Aklamio w swojej wiadomości e-mail wskaże informacje o takich konsekwencjach. Okres powiadomienia może zostać skrócony przez firmę Aklamio według jej uzasadnionego uznania, jeśli wynika to z przepisów prawa.

§14 Różne

1. Zastosowanie ma prawo niemieckie z wyraźnym wyłączeniem zasad Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) i z wyłączeniem niemieckich zasad dotyczących konfliktu przepisów prawnych. Jeśli Użytkownik jest konsumentem, mającym miejsce zamieszkania w UE, jest również chroniony przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju, w którym mieszka. Jeżeli jesteś konsumentem, jurysdykcja dla wszystkich sporów wynikających z niniejszych Warunków użytkowania lub z nimi związanych podlega właściwemu prawu. Jeżeli nie jesteś konsumentem, wyłącznym sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków użytkowania lub z nimi związanych jest sąd w Berlinie.

2. Jeśli któreś z postanowień niniejszych Warunków użytkowania w całości lub częściowo zostanie uznane za nieważne, bez zmian pozostanie ważność pozostałych postanowień tychże Warunków użytkowania. Nieważne postanowienie będzie zastąpione takim, którego brzmienie jest możliwie najbardziej zbliżone do celów założonych dla nieważnego zapisu.

3. Jeżeli Umowa została zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Aklamio online za pośrednictwem Strony internetowej – zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013, niniejszym informujemy, że Użytkownik ma prawo do poszukiwania rozwiązania z Aklamio ewentualnego sporu konsumenckiego w sposób pozasądowy, poprzez platformę do rozwiązywania sporów on-line, dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.